gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2010

 

Zarządzenie Nr 1  - acrobat.jpg

z dnia 4 stycznia 2010 r.

w sprawie gospodarki transportowej i sprzętem silnikowym w jednostkach ochotniczych sraży pożarnych z terenu Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 2 - acrobat.jpg

z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 3 - acrobat.jpg

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany cennika na drewno pozuskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 4 - acrobat.jpg

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji d/s odbioru dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej, ujęcia wody, zbiorników wyrównawczo- zasobowych w miejscowości Bircza"

 

Zarządzenie Nr 5 - acrobat.jpg

z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2 oraz terenu wokół budynku "

 

Zarządzenie Nr 6 - acrobat.jpg

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad i waruków korzystania z usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej na terenie Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 7 - acrobat.jpg

z dnia 1 luty 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia gminnego w roku 2010 "

 

 

Zarządzenie Nr 8 - acrobat.jpg

z dnia 9 luty 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg na usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2 oraz terenu wokół budynku "

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 9 - acrobat.jpg

z dnia 9 lutego 2010 r.

w sprawie planu szkolenia obronnego w Gminie Bircza na 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 10 - acrobat.jpg

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

 

Zarządzenie Nr 11 - acrobat.jpg

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: " Przetarg na wywóz odpadów komunalnych stałych od mieszkańców nieruchomości oraz obiektów komunalnych Gminy Bircza w 2010 r. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 12 - acrobat.jpg

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w związku z oddaniem do użytku obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy

 

Zarządzenie Nr 13 - acrobat.jpg

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z budową odcinków napowietrznej sieci oświetleniowej NN przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2 na słupach istniejącej linni służącej do oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 276/8 oraz na słupach istniejącej linni NN i na słupach dobudowanych służących do oświetlenia drogi powiatowej działka Nr 185

 

Zarządzenie Nr 14 - acrobat.jpg

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy na rok 2010

 

Zarządzenie Nr 15 - acrobat.jpg

z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarzadczej w Urzędzie Gminy Bircza oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 16 - acrobat.jpg

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: " Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży " w miwejscowości Bircza

 

Zarządzenie Nr 17 - acrobat.jpg

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie ewidencji i sporzadzania srawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Bircza, jednostki organizacyjne Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 18 - acrobat.jpg

 

 

Zarządzenie Nr 19 - acrobat.jpg

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty dotyczące najmu powierzchni pod stoisko handlowe na obiektach sportowych w Starej Birczy podczas organizowanych w 2010 r. " Dni Birczy " i " Dozynek "

 

Zarządzenie Nr 20 - acrobat.jpg

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Remont nawierzchni dróg gminnych " w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 21 - acrobat.jpg

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy zespołu pałacowo - parkowego Pałacu Humnickich w miejscowości Bircza " przygotwanego w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 22 - acrobat.jpg

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowego dnia wolnego w zamian za sobotę świąteczną - 1 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 23 - acrobat.jpg

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie zasad przekazywania dokumentacji ze sprzedaży nieruchomości, lokali użytkowych i mieszkalnych do księgowości celem zdjęcia z ewidencji mienia komunalnego

 

Zarządzenie Nr 24 - acrobat.jpg

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza "

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 25 - acrobat.jpg

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie roztrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- wieś Leszczawa Górna - działka Nr 227/11 o pow. 0,71 ha,

- wieś Sufczyna - działka Nr 68 o pow. 0,24 ha

 

Zarządzenie Nr 26 - acrobat.jpg

z dnia 16 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 27 - acrobat.jpg

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód popowodziowych w Gminie Bircza po lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 16 17 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 28 - acrobat.jpg

z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w Gminie Bircza po lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 16 - 17 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 29 - acrobat.jpg

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr 30 - acrobat.jpg

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej

 

Zarządzenie Nr 31 - acrobat.jpg

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

 

 Zarządzenie Nr 32 - acrobat.jpg

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie rozliczenia podróży służbowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 33 - acrobat.jpg

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Zakup średniego samochodu pożarniczego - realizacja projektu pn. " Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez wyposażenie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Birczy w samochód pożarniczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom "

 

Zarządzenie Nr 34 - acrobat.jpg

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 35 - acrobat.jpg

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zaniem będzie rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

- wieś Brzuska - 4/6 nie wydzielone części działki Nr 18 o pow. ogólnej 2,46 ha

 

Zarządzenie Nr 36 - acrobat.jpg

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Birczy na dzień 30 czerwca 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 37 - acrobat.jpg

z dnia 4 lipca 2010 r.

w sprawie odwołania członków obwodowej komisji wyborczej

 

Zarządzenie Nr 38 - acrobat.jpg

z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Zakup średniego samochodu pożarniczego - realizacja projektu pn. " Poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez wyposażenie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Birczy w samochód pożarniczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom "

 

Zarządzenie Nr 39 - acrobat.jpg

z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2010 z dnia 31 maja 2010 r. o powołaniu Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 40 - acrobat.jpg

z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie wykonania konstrukcji i pokrycia dachowego na zadaniu: " Budowa Hali sportowo- widowiskowej dla Gimnazjum w Birczy" ,  stosownie do umowy Nr 25/2009 z dnia 10.11.2009 r. oraz aneksu nr 1/2009 z dnia 02.12.2009 r.

 

Zarządzenie Nr 41 - acrobat.jpg

z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 42 - acrobat.jpg

z dnia 19 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 43 - acrobat.jpg

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 44 - acrobat.jpg

 z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenia Gminy Bircza

 

Zarządzenie Nr 45 - acrobat.jpg

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 euro przez Urząd Gminy w Birczy

 

Zarzadzenie Nr 46 - acrobat.jpg

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód osuwiskowych na terenie Gminy Bircza po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły w maju i czerwcu 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 47 - acrobat.jpg

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw szacowania szkód popowodziowych w Gminie Bircza po lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniu 6 sierpnia 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 48 - acrobat.jpg

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania zespołu ds. szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w Gminie Bircza

 

Zarządzenie Nr 49 - acrobat.jpg

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oględzin wydzierżawionuch działek nr 35, 54 w miejscowości Roztoka

 

Zarządzenie Nr 50 - acrobat.jpg

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na srzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Borownica - działka nr 9/5

 

Zarządzenie Nr 51 - acrobat.jpg

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wukonanie zadania pod nazwą: "Zakup i montaż okien PCV, drzwi drewnianych, okien aluminiowych i aluminiowych ścian zewnętrznych do hali sportowo - widiwskowej w miejscowości Bircza - realizacja projektu pn. " Budowa hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa V - " Infrastruktura publiczna ", Działanie 5.1 " Infrastruktura edukacyjna "

 

Zarządzenie Nr 52 - acrobat.jpg

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 11 - 12 kwietnia 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 53 - acrobat.jpg

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 11 - 12 kwietnia 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 54 - acrobat.jpg

z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przejęcia dokumentów ze stanowiska inspektora ds. dróg i mostów Pana Stanisława Moździerza

 

Zarządzenie Nr 55 - acrobat.jpg

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Przetarg na dostawę masy betonowej na teren Gminy Bircza "

 

Zarządzenie Nr 56 - acrobat.jpg

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: " Przetarg na dostawę materiałów budowlanych na teren Gminy Bircza "

 

Zarządzenie Nr 57 - acrobat.jpg

 z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku za pewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

Zarządzenie Nr 58 - acrobat.jpg

 z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Bircza - działka nr 560

- Huta Brzuska - działki nr 660 i 656/3

- Leszczawa Dolna - działka nr 576/2

- Kuźmina - działki nr 1212/1, 1212/2, 1211/3

 

Zarządzenie Nr 59 - acrobat.jpg

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

 Zarządzenie Nr 60 - acrobat.jpg

z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: " Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2010/2011 r. a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej "

 

Zarządzenie Nr 61 - acrobat.jpg

z dnia 20.10.2010 r.

w sprawie przebiegu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Bircza.

 

Zarządzenie Nr 62 - acrobat.jpg

z dnia 03.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bircza” w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 16–17 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 63 - acrobat.jpg

z dnia 12.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2010/2011 r., a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej”

 

Zarządzenie Nr 64 - acrobat.jpg

z dnia 12.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  na terenie Gminy Bircza”w ramach ustalenia rocznego planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 65 - acrobat.jpg

z dnia 17.11.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 66 - acrobat.jpg

z dnia 22.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 roku”

 

Zarządzenie Nr 67 - acrobat.jpg

z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 16–17 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 68 - acrobat.jpg

 z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dróg na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 16–17 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Nr 69 - acrobat.jpg

z dnia 06.12.2010 r.

w sprawie powołania Lidera Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Bircza.

 

Zarządzenie Nr 70 - acrobat.jpg

z dnia 08.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000, zł dla Gminy Bircza na finansowanie deficytu budżetu 2010 roku”

 

Zarządzenie Nr 71 - acrobat.jpg

z dnia 08.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2010/2011 r., a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej”

 

Zarządzenie Nr 72 - acrobat.jpg

z dnia 09.12.2010 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowego dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2010 roku  w zamian za sobotę świąteczną.

 

Zarządzenie Nr 73 - acrobat.jpg

z dnia 14.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 roku”

 

Zarządzenie Nr 74 - acrobat.jpg

z dnia 21.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyboru rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Bircza.

 

Zarządzenie Nr 75 - acrobat.jpg

z dnia 28.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2010/2011 r., a w szczególności odśnieżanie, zwalczanie, zwalczanie gołoledzi oraz śliskości pośniegowej III”

 

Zarządzenie Nr 76 - acrobat.jpg

z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania,,Przetarg nieograniczony na obsługę, przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Bircza”.

 

Zarządzenie Nr 77 - acrobat.jpg

z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 

Zarządzenie Nr 78 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 euro przez Urząd Gminy w Birczy.

 

Zarządzenie Nr 79 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których Zamawiającym jest Gmina Bircza.

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x