gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2011

 

Zarządzenie Nr 1 - acrobat.jpg

z dnia 10.01.2011 r.

W sprawie odwołania Zastępcy Wójta.

Zarządzenie Nr 2 - acrobat.jpg

z dnia 11.01.2011 r.

W sprawie powołania na stanowisko zastępcy Wójta

Zarządzenie Nr 3 - acrobat.jpg

z dnia 12.01.2011 r.

W sprawie powołania  komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania,,Roboty ziemne przy Hali Sportowo Widowiskowej w Birczy''.

Zarządzenie Nr 4 - acrobat.jpg

z dnia 21.01.2011 r.

W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Bircza w 2011 r.

Zarządzenie Nr 5 - acrobat.jpg

z dnia 28.01.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Remont pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy'' w ramach działania 413,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju'' w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania,,Odnowa i Rozwój Wsi'' objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 6 - acrobat.jpg

z dnia 28.01.2011 r.

W sprawie podwyżki stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 7 - acrobat.jpg

z dnia 01.02.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia Gminy Bircza w roku 2011''

Zarządzenie Nr 8 - acrobat.jpg

z dnia 04.02.2011 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 9 - acrobat.jpg

z dnia 04.02.2011 r.

W sprawie realizacji podróży służbowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 10 - acrobat.jpg

z dnia 04.02.2011 r.

W sprawie planu szkolenia obronnego w Gminie Bircza na 2011 r. i programu szkolenia obronnego na lata 2011 - 2013.

Zarządzenie Nr 11 - acrobat.jpg

z dnia 25.02.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Sufczyna - działki nr 303, 330, 250, 242, 264/18 i 264/19; -Roztoka - działka nr 33/2; -Stara Bircza - działka 482/2; -Brzeżawa - działki nr 168 i 168/2; -Boguszówka - działka nr 55/1.

Zarządzenie Nr 12 - acrobat.jpg

z dnia 25.02.2011 r.

W sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Zarządzenie Nr 13 - acrobat.jpg

z dnia 04.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Izolacja i zbrojenie płyty boiska Hali Sportowo - Widowiskowej w miejscowości Bircza'' - realizacja projektu pn:,,Budowa hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - Oś priorytetowa V -,,Infrastruktura publiczna'', Działanie 5.1,,Infrastruktura edukacyjna''

Zarządzenie Nr 14 - acrobat.jpg

z dnia 09.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów - oświadczeń o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  (w tym przestępstwo skarbowe) kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Zarządzenie Nr 15 - acrobat.jpg

z dnia09.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów - oświadczeń o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie  (w tym przestępstwo skarbowe) kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2011.

Zarządzenie Nr 16 - acrobat.jpg

z dnia 10.03.2011 r.

W sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 17 - acrobat.jpg

z dnia 10.03.2011 r.

W sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 18 - acrobat.jpg

z dnia 21.03.2011 r.

W sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 19 - acrobat.jpg

z dnia 21.03.2011 r.

W sprawie kontroli świetlic wiejskich na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 20 - acrobat.jpg

z dnia 24.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza.'' W ramach działania 321,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zarządzenie Nr 21 - acrobat.jpg

z dnia 25.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do przekazania wodociągu gminnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy.

Zarządzenie Nr 22 - acrobat.jpg

z dnia 30.03.2011 r.

W sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 23 - acrobat.jpg

z dnia 30.03.2011 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zarządzenie Nr 24 - acrobat.jpg

z dnia 31.03.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na:,,Najem lokalu użytkowego mieszczącego się na przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki były,,Bar pod świerkami'' w miejscowości Bircza.''

Zarządzenie Nr 25 - acrobat.jpg

z dnia 06.04.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Wymiana ślusarki okiennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy''

Zarządzenie Nr 26 - acrobat.jpg

z dnia 11.04.2011 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli budynków i gruntów związanych  prowadzeniem działalności gospodarczej u osób prawnych i fizycznych oraz budynków pozostałych u osób fizycznych nie będących rolnikami na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 27 - acrobat.jpg

z dnia 11.04.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze konkursu ofert na wykonanie zadania: Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży'' w miejscowości Bircza.

Zarządzenie Nr 28 - acrobat.jpg

z dnia 11.04.2011 r.

W sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km w samochodzie pożarniczym marki,,MAN'' GBA-2,5/25 nr rej. RPR-83NF.

Zarządzenie Nr 29 - acrobat.jpg

z dnia 18.04.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Izolacja i zbrojenie płyty boiska Hali Sportowo - Widowiskowej w miejscowości Bircza''

Zarządzenie Nr 30 - acrobat.jpg

z dnia 19.04.2011 r.

W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników samorządowych Urzędu Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 31 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żohatynie.

Zarządzenie Nr 32 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźminie.

Zarządzenie Nr 33 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeńcu.

Zarządzenie Nr 34 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Brzuskiej.

Zarządzenie Nr 35 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie likwidacji stanowisk pracy określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Birczy stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 71/09 Wójta Gminy Bircza z dnia 01 września 2009r.

Zarządzenie Nr 36 - acrobat.jpg

z dnia 30.05.2011 r.

W sprawie utworzenia nowych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 37 - acrobat.jpg

z dnia 31.05.2011 r.

W sprawie wprowadzenia,,Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bircza''

Zarządzenie Nr 38 - acrobat.jpg

z dnia 31.05.2011 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14.000 euro przez Urząd Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 39 - acrobat.jpg

z dnia 31.05.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Remont drogi gminnej w miejscowości Korzeniec,,Chomińskie'' oraz drogi gminnej w miejscowości Huta Brzuska od krzyża w,,Krępak'' w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  mających miejsce w 2010.

Zarządzenie Nr 40 - acrobat.jpg

z dnia 02.06.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze konkursu ofert na wykonanie zadania:,, Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy.'' w miejscowości Bircza.

Zarządzenie Nr 40A - acrobat.jpg

z dnia 06.06.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy''

Zarządzenie Nr 41 - acrobat.jpg

z dnia 14.06.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza'', w ramach działania 321,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zarządzenie Nr 42 - acrobat.jpg

z dnia 28.06.2011 r.

W sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 43 - acrobat.jpg

z dnia 28.06.2011 r.

W sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 44 - acrobat.jpg

z dnia 28.06.2011 r.

W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 45 - acrobat.jpg

z dnia 30.06.2011 r.

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 46 - acrobat.jpg

z dnia 30.06.2011 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 47 - acrobat.jpg

z dnia 30.06.2011 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Bircza z dnia 30 marca 2011 r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zarządzenie Nr 48 - acrobat.jpg

z dnia 04.07.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Remont części drogi gminnej nr 116006R Leszczawka - Kuźmina w ramach Programu Wieloletniego pn.,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011''

Zarządzenie Nr 49 - acrobat.jpg

z dnia 12.07.2011 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Bircza w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi przez lawinę.

Zarządzenie Nr 50 - acrobat.jpg

z dnia 12.07.2011 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez grad i nawalne deszcze na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 51 - acrobat.jpg

z dnia 20.07.2011 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 52 - acrobat.jpg

z dnia 20.07.2011 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 53 - acrobat.jpg

z dnia 26.07.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:,,Remont części drogi gminnej nr 116006R Leszczawka - Kuźmina w ramach Programu Wieloletniego pn.,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011''.

Zarządzenie Nr 54 - acrobat.jpg

z dnia 30.07.2011 r.

W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 55 - acrobat.jpg

z dnia 03.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. oceny stanu technicznego obiektów komunalnych znajdujących się na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 56 - acrobat.jpg

z dnia 03.08.2011 r.

W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 57 - acrobat.jpg

z dnia 03.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pod nazwą:,,Budowa sieci wodociągowej, ujęcia wody, zbiorników wyrównawczych w miejscowości Bircza.

Zarządzenie Nr 58 - acrobat.jpg

z dnia 03.08.2011 r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Roztoka.

Zarządzenie Nr 59 - acrobat.jpg

z dnia 17.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 60 - acrobat.jpg

z dnia 26.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:,,Dostawa i montaż windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Birczy typu Cibes A5000 lub innej o równoważnych parametrach''.

Zarządzenie Nr 61 - acrobat.jpg

z dnia 26.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 62 - acrobat.jpg

z dnia 31.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Kuźminie oraz budynku komunalnego wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Kuźminie, w celu prowadzenia szkoły niepublicznej.

Zarządzenie Nr 63 - acrobat.jpg

z dnia 31.08.2011 r.

W sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Żohatynie oraz budynku komunalnego wraz z mieniem ruchomym na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Żohatynie, w celu prowadzenia szkoły niepublicznej.

Zarządzenie Nr 64 - acrobat.jpg

z dnia 01.09.2011 r.

 W sprawie wprowadzenia do użytku służbowego,, Instrukcji przetwarzania danych osobowych'' w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 65 - acrobat.jpg

z dnia 01.09.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieoganiczonego na wykonanie zadania:,,Remont ul. Słonecznej w miejscowości Bircza oraz drogi gminnej na Bartkowskie w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych mających miejsce w 2010 r.''.

Zarządzenie Nr 66 - acrobat.jpg

z dnia 05.09.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Stara Bircza - działka nr 482/4.

Zarządzenie Nr 67 - acrobat.jpg

z dnia 09.09.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Rudawka - działki nr 270.

Zarządzenie Nr 68 - acrobat.jpg

z dnia 09.09.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Rudawka - działki nr 312.

Zarządzenie Nr 69 - acrobat.jpg

z dnia 19.09.2011 r.

W sprawie ustalenia  terminu wyborów oraz powołania komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 70 - acrobat.jpg

z dnia 19.09.2011 r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 71 - acrobat.jpg

z dnia 19.09.2011 r.

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 72 - acrobat.jpg

z dnia 27.09.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rudawka i Stara Bircza''.

Zarządzenie Nr 73 - acrobat.jpg

z dnia 27.09.2011 r.

W sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzenia kryzysowego oraz zasad planowania i wdrożenia Planu Zarządzenia Kryzysowego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 74 - acrobat.jpg

z dnia 27.09.2011 r.

W sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego sytsemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 75 - acrobat.jpg

z dnia 04.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:,,Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza.''

Zarządzenie Nr 76 - acrobat.jpg

z dnia 07.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Boguszówka - działki nr 2/1, 2/2 i 2/3; -Nowa Wieś - działka nr 55/2; -Stara Bircza - działka nr 187/1; -Rudawka - działki nr 164, 306/1 i 306/2.

Zarządzenie Nr 77 - acrobat.jpg

z dnia 11.10.2011r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 78 - acrobat.jpg

z dnia 12.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 79 - acrobat.jpg

z dnia 12.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Bircza - lokal użytkowy ul. Wojska Polskiego 3/5, - lokal  użytkowy ul. Wojska Polskiego 5/1, - lokal mieszkalny ul. Wosjka Polskiego 3/2, - lokal użytkowy ul. Rynek 5/3; Kotów - lokal mieszkalny  nr 7/2

Zarządzenie Nr 80 - acrobat.jpg

z dnia 12.10.2011 r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 81 - acrobat.jpg

z dnia 13.10.2011 r.

W sprawie wyznaczenia koordynatora prac związanych z opracowaniem planu operacyjnego funkcjonowania powiatu przemyskiego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 82 - acrobat.jpg

z dnia 13.10.2011 r.

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 83 - acrobat.jpg

z dnia 18.10.2011 r.

W sprawie przbiegu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 84 - acrobat.jpg

z dnia 19.10.2011 r.

W sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa wsi Brzeżawa.

Zarządzenie Nr 85 - acrobat.jpg

z dnia 20.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania pn.,,Dostawa i montaż windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Birczy typu Cibes A5000''.

Zarządzenie Nr 86 - acrobat.jpg

z dnia 27.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonaanie zadania:,,Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza.''

Zarządzenie Nr 87 - acrobat.jpg

z dnia 31.10.2011 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 1/1 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II  w miejscowości Bircza.

Zarządzenie Nr 88 - acrobat.jpg

z dnia 04.11.2011 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 89 - acrobat.jpg

z dnia 09.11.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2011/2012''

Zarządzenie Nr 90 - acrobat.jpg

z dnia 09.11.2011 r.

W sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 91 - acrobat.jpg

z dnia 10.11.2011 r.

W sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Rudawka i Stara Bircza''.

Zarządzenie Nr 92 - acrobat.jpg

z dnia 28.11.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dot.,,Sprzedaży drewna wielkowymiarowego róznych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Bircza w miejscowości Kuźmina w łącznej ilości 204,98 m3 w tym: JODŁA (W-STANDARD) w ilości 159,55 m3; JODŁA WDp (pozaklasowe, o obniżonej jakości) w ilości 45,43 m3''

Zarządzenie Nr 93 - acrobat.jpg

z dnia 09.12.2011 r.

W sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Gminy Bircza oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji.

Zarządzenie Nr 94 - acrobat.jpg

z dnia 15.12.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2011/2012 - II''

Zarządzenie Nr 95 - acrobat.jpg

z dnia 19.12.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg na sprzedaż drewna jodłowego, wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Bircza w miejscowości Korzeniec w łącznej ilości 95,76 m3, w grupie handlowej: Jodła (W-STANDARD) w tym: WD1 1,15 m3, WD2 15,48 m3, WD3 4,81 m3, WC02 4,08 m3, WC03 64,23 m3, WB03 6,01 m3.''

Zarządzenie Nr 96 - acrobat.jpg

z dnia 19.12.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Przetarg na sprzedaż drewna bukowego, wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Bircza w miejscowości Korzeniec w łącznej ilości 62,05 m3: -Bk (W-STANDARD) w tym: WD1 0,42 m3, WD2 10,77 m3, WD3 29,46 m3, WC03 21,40 m3''.

Zarządzenie Nr 97 - acrobat.jpg

z dnia 19.12.2011 r.

W sprawie podwyżki stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 98 - acrobat.jpg

z dnia 20.12.2011 r.

W sprawie  powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 1/1 przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II w miejscowości Bircza.

Zarządzenie Nr 99 - acrobat.jpg

z dnia 23.12.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 930.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek''.

Zarządzenie Nr 100 - acrobat.jpg

z dnia 23.12.2011 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przetarg nieograniczony na obsługę przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 101 - acrobat.jpg

z dnia 23.12.2011 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, kasy i druków ścisłego zarachowania.

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x