gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2013

 

 

Zarządzenie Nr 1 - acrobat.jpg

z dnia 04.01.2013 r.

W sprawie zakończenia robót na zadaniu inwestycyjnym pn:,,Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza''.

Zarządzenie Nr 2 - acrobat.jpg

z dnia 28.01.2013 r.

W sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie,,Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Hala Widowiskowo - Sportowa w Birczy''.

Zarządzenie Nr 3 - acrobat.jpg

z dnia 13.02.2013 r.

,,Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bircza.

Zarządzenie Nr 4 - acrobat.jpg

z dnia 14.02.2013 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 5 - acrobat.jpg

z dnia 15.02.2013 r.

W sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Birczy.

Zarządzenie Nr 6 - acrobat.jpg

z dnia 15.02.2013 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 7 - acrobat.jpg

z dnia 18.02.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 12 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 8 - acrobat.jpg

z dnia 07.03.2013 r.

W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: -Boguszówka - działka nr 59/1; -Leszczawa Dolna - działka nr 718/2; -Huta Brzuska - działki 653 i 296; -Rudawka - działki nr 174/4 i 176; -Jasienica Sufczyńska-działki nr 291; -Korzeniec-działki nr 493 i 499/5.

Zarządzenie Nr 9 - acrobat.jpg

z dnia 22.03.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku nr 12 lokal 1 przy ulicy Rynek w Birczy''.

Zarządzenie Nr 10 - acrobat.jpg

z dnia 28.03.2013 r.

W sprawie zakończenia robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:,,Kontynuacja budowy hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza'' ujetych umową ZP.272.1.2013 z dnia 02.01.2013 r.

Zarządzenie Nr 11 - acrobat.jpg

z dnia 05.04.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.;,,Remont drogi gminnej w miejscowości Bircza,,Traktat Węgierski'' dz. ewid. nr 764 w km 0+000-0+305.''

Zarządzenie Nr 12 - acrobat.jpg

z dnia 10.04.2013 r.

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 13 - acrobat.jpg

z dnia 15.04.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:,,Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr 2.''

Zarządzenie Nr 14 - acrobat.jpg

z dnia 15.04.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze konkursu:,,Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy''

Zarządzenie Nr 14A - acrobat.jpg

z dnia 18.04.2013 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 15 - acrobat.jpg

z dnia 25.04.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:,,Najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku nr 12 lokal 1 przy ulicy Rynek w Birczy''.

Zarządzenie Nr 16 - acrobat.jpg

z dnia 30.04.2013 r.

W sprawie usunięcia usterek na zadaniu inwestycyjnym pn.:,,Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza''

Zarządzenie Nr 16A - acrobat.jpg

z dnia 20.05.2013 r.

W sprawie zmiany w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie Nr 17 - acrobat.jpg

z dnia 21.05.2013 r.

W sprawie powołania komisji do przekazania gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudawka - Stara Bircza, oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bircza, Łodzinka Górna, Leszczawa Dolna oraz wodociągu gminnego w miejscowości Łodzinka Górna na rzacz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Birczy.

Zarządzenie Nr 18 - acrobat.jpg

z dnia 22.05.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonieniea oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza", w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności" objętego PROW na lata 2007-2013".

Zarządzenie Nr 19 - acrobat.jpg

z dnia 03.06.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Bircza dz. ewid. Nr 554/1 w km 0+000-0-305".

Zarządzenie Nr 20 - acrobat.jpg

z dnia 20.06.2013 r.

w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 5 w budynku Nr 13 w Birczy przy ul. Rynek.

Zarządzenie Nr 21 - acrobat.jpg

z dnia 25.06.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonanych zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw z Birczy".

Zarządzenie Nr 22 - acrobat.jpg

z dnia 26.06.2013 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 23 - acrobat.jpg

z dnia 26.06.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 24 - acrobat.jpg

z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 25 - acrobat.jpg

z dnia 02.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Przetarg na wykonanie usług sprzętowych i transportowych na rzecz Gminy Bircza w roku 2013/2014".

Zarządzenie Nr 26 - acrobat.jpg

z dnia 16.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji do końcowego odbioru zadania pn. "Remont 2 nagrobków na cmentarzu w Kuźminie oraz wykonanie krzyża z granitu o wysokości 2 m z usytuowaniem na mogile żołnierzy Wojska Polskiego w Jaworniku Ruskim".

Zarządzenie Nr 27 - acrobat.jpg

z dnia 16.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w drodze zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: "pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza", w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności objętego PROW na lata 2007 - 2013".

Zarządzenie Nr 28 - acrobat.jpg

z dnia 16.07.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 29 - acrobat.jpg

z dnia 23.07.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 30 - acrobat.jpg

z dnia 23.07.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 31 - acrobat.jpg

z dnia 23.07.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 32 - acrobat.jpg

z dnia 23.07.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33 - acrobat.jpg

z dnia 31.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działania 2.2 Infrastruktura energetyczna".

Zarządzenie Nr 34 - acrobat.jpg

z dnia 31.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 35 - acrobat.jpg

z dnia 31.07.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Brzeżawa: - działka nr 410, Roztoka - działka nr 36, Malawa - działka nr 20, Lipa: - działka nr 234/1, Żohatyn - działka nr 81/1, Huta Brzuska - działka nr 18 i 36/2, Sufczyna - działka nr 194/6, Dobrzanka - działka nr 36/2.

Zarządzenie Nr 36 - acrobat.jpg

z dnia 01.08.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce 724/1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013".

Zarządzenie Nr 37 - acrobat.jpg

z dnia 20.08.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 38 - acrobat.jpg

z dnia 10.09.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 39 - acrobat.jpg

z dnia 16.09.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce o nr 21, w miejscowości Kotów, gm. Bircza - etap II".

Zarządzenie Nr 40 - acrobat.jpg

z dnia 23.09.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Bircza w sezonie jesienno - zimowym 2013".

Zarządzenie Nr 41 - acrobat.jpg

z dnia 23.09.2013 r.

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia pierwszej części powiatowych kompleksowych ćwiczeń zgrywających Obrony Cywilnej na temat: "Koordynacja i kierowanie działaniami OC podczas prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami w Gminie Bircza.

Zarządzenie Nr 42 - acrobat.jpg

z dnia 23.09.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 42A - acrobat.jpg

z dnia 26.09.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej Nr 116006 R w miejscowości Kuźmina - Leszczawka dz. ewid. Nr 462, 58, 38 w km 2+620 - 4+100".

Zarządzenie Nr 43 - acrobat.jpg

-załącznik nr 1-3.

-załącznik nr 4.

z dnia 30.09.2013 r.

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Birczy.

Zarządzenie Nr 44 - acrobat.jpg

z dnia 30.09.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 44A - acrobat.jpg

z dnia 08.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2013/2014".

Zarządzenie Nr 45 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Urzędu Gminy w Birczy".

Zarządzenie Nr 46 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek świetlicy wiejskiej w Rudawce".

Zarządzenie Nr 47 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźminie.

Zarządzenie Nr 48 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brzusce"

Zarządzenie Nr 49 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Szkoły Podstawowej w Sufczynie"

Zarządzenie Nr 50 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Administracyjny Szkoły Podstawowej w Sufczynie"

Zarządzenie Nr 51 - acrobat.jpg

z dnia 09.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy".

Zarządzenie Nr 52 - acrobat.jpg

z dnia 23.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Świetlicy Wiejskiej w Sufczynie".

Zarządzenie Nr 53 - acrobat.jpg

z dnia 23.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:  "Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce 724/1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013".

Zarządzenie Nr 54 - acrobat.jpg

z dnia 23.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 55 - acrobat.jpg

z dnia 23.10.2013 r.

w sprawie: wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 56 - acrobat.jpg

z dnia 24.10.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Przetarg na obsługę kotłowni Urzędu Gminy w Birczy oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy".

Zarządzenie Nr 57 - acrobat.jpg

z dnia 31.10.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2013/2014".

Zarządzenie Nr 58 - acrobat.jpg

z dnia 31.10.2013 r.

W sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 59 - acrobat.jpg

z dnia 07.11.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru remontu drogi gminnej na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 60 - acrobat.jpg

z dnia 14.11.2013 r.

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 61 - acrobat.jpg

z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.326.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

Zarządzenie Nr 62 - acrobat.jpg

z dnia 15.11.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Sprzedaż i dostawa węgla do Urzędu Gminy w Birczy, GOK,SiT w Birczy, Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej oraz świetlic wiejskich w sezonie 2013/2014".

Zarządzenie Nr 63 - acrobat.jpg

z dnia 18.11.2013 r.

W sprawie przebiegu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 64 - acrobat.jpg

z dnia 20.11.2013 r.

W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Zarządzenie Nr 65 - acrobat.jpg

z dnia 29.11.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2013/2014".

Zarządzenie Nr 66 - acrobat.jpg

z dnia 02.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce nr 21 w miejscowości Kotów - etap II''.

Zarządzenie Nr 67 - acrobat.jpg

z dnia 04.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu pod nazwą: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego w 2013 r. "

Zarządzenie Nr 68 - acrobat.jpg

z dnia 11.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przetarg nieograniczony na obsługę, przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Bircza".

Zarządzenie Nr 69 - acrobat.jpg

z dnia 12.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia najemcy lokalu użytkowego w budynku Nr 11 lokal nr 1 przy ul. Rynek w Birczy.

Zarządzenie Nr 70 - acrobat.jpg

z dnia 12.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Remont i odbudowa zabytkowej cerkwi grekokatolickiej p.w. Św. Anny, usytuowanej na działce nr 21 w miejscowości Kotów - etap II''.

Zarządzenie Nr 71 - acrobat.jpg

z dnia 16.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb Sufczyna: - działka nr 123/9 o pow. 0,1362 ha, - działka nr 123/10 o pow. 0,1147 ha, - działka nr 123/11 o pow. 0,0382 ha.

Zarządzenie Nr 72 - acrobat.jpg

z dnia 17.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu ofertowego pn.: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego w 2013 r. " - ogłoszenie nr II.

Zarządzenie Nr 73 - acrobat.jpg

z dnia 18.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: "Przetarg - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w sezonie 2013/2014".

Zarządzenie Nr 74 - acrobat.jpg

z dnia 23.12.2013 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, kasy i druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie Nr 75 - acrobat.jpg

z dnia 23.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu ofertowego pn.: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego w 2013 r. " - ogłoszenie nr III.

Zarządzenie Nr 76 - acrobat.jpg

z dnia 30.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu ofertowego pn.: "Sprzedaż sosnowego drewna wielkowymiarowego w 2013 r. " - ogłoszenie nr IV.

Zarządzenie Nr 77 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007 - 2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. "Budynek Szkoły Podstawowej w Korzeńcu".

Zarządzenie Nr 78 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2013 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Dostawa i położenie trawy syntetycznej na bieżni o wymiarach 125 m długości i 5 m szerokości wraz z pomalowaniem i wklejeniem linii w miejscowosci Bircza".

Zarządzenie Nr 79 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2013 r.

W sprawie zakończenie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Budynek Świetlicy wiejskiej w Rudawce"-Roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 80 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2013 r.

W sprawie zakończenie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Budynek Szkoły Podstawowej w Kuźminie"-Roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 81 - acrobat.jpg

z dnia 31.12.2013 r.

W sprawie zakończenie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. Budynek Urzędu Gminy w Birczy"-Roboty dodatkowe.

 

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x