gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2007

 

Nr.

W sprawie

Format PDF

1.powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac z zakresu pozyskiwania drewna oraz hodowli i ochrony lasu w lasach mienia gminnego Gminy Bircza w 2007 r.[Rozmiar: 964 bajtów]
2.ustalenia pogotowia kasowego na 2007 rok[Rozmiar: 964 bajtów]
3.powołania komisji do wyłonienia nabywcy działki nr 625/1 o pow. 1,00 ha położonej w miejscowości Korzeniec[Rozmiar: 964 bajtów]
4.zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia komunalnego Gminy Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
5.ustalenia regulaminu sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego w lasach mienia Gminy Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
6.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który będzie produkował oraz sukcesywnie dostarczał masę betonową do prowadzonych inwestycji oraz remontów obiektów własnych Gminy Bircza.[Rozmiar: 964 bajtów]
7.powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział mieszkania.[Rozmiar: 964 bajtów]
8.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który będzie wykonywał usługi sprzętowe i transportowe na rzecz Gminy Bircza w roku 2007/2008[Rozmiar: 964 bajtów]
.9szkolenia obronnego[Rozmiar: 964 bajtów]
10.powołania komisji[Rozmiar: 964 bajtów]
11.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który wykona kanalizację deszczową - Bircza hala sportowa.[Rozmiar: 964 bajtów]
12.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną[Rozmiar: 964 bajtów]
13.przekwalifikowania sprzętu znajdującego się w gminnym magazynie ze sprzętem OC[Rozmiar: 964 bajtów]
14.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który będzie dokonywał sprzedaży i dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzenia inwestycji oraz remontów obiektów własnych.[Rozmiar: 964 bajtów]
15.powołania komisji do wyłonienia nabywcy działki nr 192/2 o pow. 0,2687 ha położonej w miejscowości Rudawka.[Rozmiar: 964 bajtów]
16.ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Bircza w 2007 roku[Rozmiar: 964 bajtów]
17.powołania komisji do odbioru składników majątkowych (drewna)oraz dokumentów służbowych od Pana mgr inż. Piotra Słowińskiego - pracownika Urzędu Gminy w Birczy ds. leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska.[Rozmiar: 964 bajtów]
18.powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Birczy[Rozmiar: 964 bajtów]
19.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną[Rozmiar: 964 bajtów]
20.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który udzieli kredytu na finansowanie zadania p.n. "Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu za 2007 rok"[Rozmiar: 964 bajtów]
21.powołania komisji przetargowej[Rozmiar: 964 bajtów]
22.Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
23.powołania zastępcy Wójta[Rozmiar: 964 bajtów]
24.komisji przetargowej[Rozmiar: 964 bajtów]
25.powołania Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.[Rozmiar: 964 bajtów]
26.powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki w miejscowości Borownica[Rozmiar: 964 bajtów]
27.powołania komisji której zadaniem będzie określenie stanu technicznego obmiaru powierzchni i ustalenie zakresu niezbędnych prac remontowych pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w miejscowości Rudawka.[Rozmiar: 964 bajtów]
28.powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki w miejscowości Leszczawka[Rozmiar: 964 bajtów]
29.powołania komisji której zadaniem będzie określenie stanu technicznego obmiaru powierzchni i ustalenie zakresu niezbędnych prac remontowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bircza.[Rozmiar: 964 bajtów]
30.powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości[Rozmiar: 964 bajtów]
31.powołania komisji do wyłonienia oferenta który będzie dokonywał dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bircza do ośrodka rechabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu.[Rozmiar: 964 bajtów]
32.przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych[Rozmiar: 964 bajtów]
33.powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta który dokona sprzedaży i dostawy materiałów do budowy linii oświetlenia ulicznego - Sufczyna[Rozmiar: 964 bajtów]
34.powołania komisji do odbioru dokumentów służbowych od pani Urszuli Kopczak, Pracownika Urzędu Gminy w Birczy.[Rozmiar: 964 bajtów]
35.wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Birczy"[Rozmiar: 964 bajtów]
36.powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Birczy.[Rozmiar: 964 bajtów]
37.powołania komisji do oceny i przekazania tras przyrodniczo-dydaktycznych pn. "Bobrowa Dolina" oraz "Pomocna Woda"[Rozmiar: 964 bajtów]
38.powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta który dokona sprzedaży i dostawy stali konstrukcyjnej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji oraz remontów obiektów własnych.[Rozmiar: 964 bajtów]
39.w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Bircza na 2007 rok.[Rozmiar: 964 bajtów]
40.powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta który dokona sukcesywnej sprzedaży i dostawy węgla kamiennego do szkół na terenie Gminy Bircza, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki oraz Urzędu Gminy w Birczy.[Rozmiar: 964 bajtów]
41.w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który dokona budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 28 odcinki: - Korzeniec,- Stara Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
42.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który udzieli kredytu na finansowanie zadania p.n. "Kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu za 2007 r."[Rozmiar: 964 bajtów]
43.powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta który dokona sprzedaży i dostawy stali konstrukcyjnej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji oraz remontów obiektów własnych.[Rozmiar: 964 bajtów]
44.powołania komisji do wyłonienia oferenta, który dokona remontu mostów na rzece Stupnica w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Stara Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
45.w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który dokona budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 28 odcinki: - Korzeniec,- Stara Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
46.w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który będzie prowadził wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości oraz wykonanie usług geodezyjnych bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu, na terenie Gminy Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
47.w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, który będzie prowadził obsługę kotłowni Urzędu Gminy w Birczy oraz Gminnego Ośrodka Kul;tury Sportu i Turystyki w Birczy.[Rozmiar: 964 bajtów]
48.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze.[Rozmiar: 964 bajtów]
49.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze.[Rozmiar: 964 bajtów]
50.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze.[Rozmiar: 964 bajtów]
51.W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia OC na terenie Gminy Bircza[Rozmiar: 964 bajtów]
52.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych[Rozmiar: 964 bajtów]
53.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wykonanie usług geodezyjnych[Rozmiar: 964 bajtów]
54.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na obsługę kotłowni UG i GOK[Rozmiar: 964 bajtów]
55.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na dostawę oleju opałowego[Rozmiar: 964 bajtów]
56.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na dostawę stali konstrukcyjnej[Rozmiar: 964 bajtów]
57.W sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych[Rozmiar: 964 bajtów]
58.W sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego[Rozmiar: 964 bajtów]
59.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na budowę chodnika[Rozmiar: 964 bajtów]
60.W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych[Rozmiar: 964 bajtów]
61.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta który wykona remonty dróg[Rozmiar: 964 bajtów]
62.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na dostawę posiłków do SP[Rozmiar: 964 bajtów]
63.W sprawie stawek czynszu w lokalach mieszkalnych[Rozmiar: 964 bajtów]
64.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na zimowe utrzymanie dróg[Rozmiar: 964 bajtów]
65.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na mat. do świetlicy – Malawa[Rozmiar: 964 bajtów]
66.W sprawie powołania komisji Stypendialnej[Rozmiar: 964 bajtów]
67.W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego UG[Rozmiar: 964 bajtów]
68.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na przygotowanie i dowóz posiłków[Rozmiar: 964 bajtów]
69.W sprawie powołania komisji do przekazania w użytkowanie ZGKIK studni kopanych[Rozmiar: 964 bajtów]
70.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko[Rozmiar: 964 bajtów]
71.W sprawie powołania komisji w celu sprawdzenia stanu technicznego budowli[Rozmiar: 964 bajtów]
72.W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego[Rozmiar: 964 bajtów]
73.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na wyk. utrzymania zimowego dróg[Rozmiar: 964 bajtów]
74.W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości[Rozmiar: 964 bajtów]
75.W sprawie powołania komisji do wyłonienia nabywcy nieruchomości[Rozmiar: 964 bajtów]
76.W sprawie zatrudnienia p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy[Rozmiar: 964 bajtów]
77.W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZEAS w Birczy[Rozmiar: 964 bajtów]
78.W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej[Rozmiar: 964 bajtów]
79.W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia reklamacji drzewa[Rozmiar: 964 bajtów]
80.W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska[Rozmiar: 964 bajtów]
81.W sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na zimowe utrzymanie dróg[Rozmiar: 964 bajtów]
82.W sprawie powołania komisji na wybór oferenta na do wyk. operatów szacunkowych[Rozmiar: 964 bajtów]
83.W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych[Rozmiar: 964 bajtów]
INTERmedi@
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy      (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x