gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Zarządzenia 2009

 

Nr 1

z dnia 05 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentów przetargowych od Pana Kazimierza Dudy - Inspektora Urzędu Gminy

Nr 2

z dnia 8 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

-  wieś Jawornik Ruski - działka nr 180 o pow. 0,25 ha

Nr 3

z dnia 08 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta na najem lokalu użytkowego w budynku nr 3/2 w miejscowości Bircza przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II 2

Nr 4

z dnia 9 stycznia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia zasad częściowych dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Nr 5

z dnia 14 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

- wieś Brzeżawa - działka nr 115 o pow. 0,25 ha

Nr 6

z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

- wieś Rudawka - działka nr 312 o pow. 0,25 ha

Nr 7

z dnia 16 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

- wieś Rudawka - działka nr 270 o pow. 0,41 ha

Nr 8

z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

- wieś Sufczyna – działka nr 264/9 o pow. 2,74ha

Nr 9

z dnia 23 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Zakup samochodu osobowego do celów służbowych

Nr 10

z dnia23 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych oraz na wykonanie usług geodezyjnych bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu, na terenie Gminy Bircza w okresie od 1 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Nr 11

z dnia 26 stycznia 2009r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisk o urzędnicze w Urzędzie Gminy w Birczy

Nr 12

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

- wieś Leszczawa Dolna – działka nr 260/3 o pow. 0,1302 ha

Nr 13

z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac z zakresu pozyskiwania drewna oraz hodowli i ochrony lasu w lasach mienia gminnego Gminy Bircza w 2009 r.

Nr 14

z dnia 05 lutego 2009 roku

w sprawie powołania komisji do kasacji dokumentów o kategorii archiwalnej B-5

Nr 15

z dnia 6 lutego 2009 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania reklamacji drewna.

Nr 16

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bircza.

Nr 17

z dnia 16 luty 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą zadania:  Najem lokalu użytkowego mieszczącego się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawornik Ruski Gmina Bircza.

Nr 18

z dnia 16 luty 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

wieś Boguszówka

- działka nr 51/7 o pow. 0,022ha

- działka nr 51/8 o pow. 0,09 ha

Nr 19

z dnia 16 luty 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr.96 poz.873 z póz. zm)

Nr 20

z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Nr 21

z dnia 23 luty 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Zakup samochodu do celów służbowych.

Nr 22

z dnia 23 lutego 2009 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Bircza z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert w ramach Programu Integracji Społecznej, mając na względzie możliwość składania ofert przez jednostki podległe Wójtowi Gminy Bircza

Nr 23

z dnia 27 luty 2009 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Birczy na 2009 rok.

Nr 24

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy

Nr 25

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy

Nr 26

z dnia 2 marca 2009 roku

sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza. "

Nr 27

z dnia 2 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Wykonanie konstrukcji żelbetowych na zadaniu: "Budowa hali sportowo - widowiskowej w miejscowości Bircza

Nr 28

z dnia 4 marca 2009r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w.Urzędzie Gminy w Birczy

Nr 29

z dnia 6 marca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- wieś Rudawka - działka 6, 18/1, 18/2,18/3 i 18/4 o pow. 2,95 ha.

Nr 30

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru składników majątkowych Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy oraz do odbioru dokumentów służbowych i pieczątek od Pana Józefa Piotrowskiego - Dyrektora tej jednostki.

Nr 30/1

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru składników majątkowych Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy oraz do odbioru dokumentów służbowych i pieczątek od Pana Józefa Piotrowskiego - Dyrektora tej jednostki.

Nr 31

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie komisji przetargowej` której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Brzuska             - działka nr 305

- Stara Bircza       - działka nr 533

- Huta Brzuska    - działka nr 5/2

- Rudawka           - działka nr 62/1

Nr 32

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą zadania Remont nawierzchni mostów na rzece Stupnica w ciągu drogi dojazdowej gminnej nr ew. dz.75 i 185 w miejscowości Nowa Wieś oraz 161 i 341 w miejscowości Sufczyna w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2009 r.``

Nr 33

z dnia 16 marzec 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania"Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży` w miejscowości Bircza.

Nr 34

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Wola Korzeniecka - działki nr 91/4 i 168/3.

- Sufczyna – działka nr 264/11

- Brzeżawa - działki nr 115, 292, 293, 396

- Rudawka - działkinr270 i 312

- Leszczawka - działka nr 187/2

- Boguszówka – działka nr 51/8

- Brzuska – działka nr 147

Nr 35

z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: „Przetarg na dostawę masy betonowej na teren Gminy Bircza".

Nr 36

z dnia 1 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Budowa ujęcia wody stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody sieci wodociągowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Bircza

Nr 37

z dnia 11 kwietnia 2009r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Bircza

Nr 38

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do określenia szkód powodziowych w wyniku powodzi na terenie gminy Bircza w dniach 11-12 kwietnia 2009 roku

Nr 39

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do określenia szkód powodziowych w wyniku powodzi na terenie gminy Bircza w dniach 11,-12 kwietnia 2009 roku

Nr 40

z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do określenia szkód powodziowych w wyniku powodzi na terenie gminy Bircza w dniach 11-12 kwietnia 2009 roku

Nr 41

z dnia 04 maja 2009 roku

w sprawie zmiany cennika na drewno pozyskane z lasów mienia gminnego Gminy Bircza.

Nr 42

z dnia 7 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Jawornik Ruski - działki nr 404, 405 i 411/1

Nr 43

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- Jasienica Sufczyńska  - działki nr 133, 329 i 418

- Huta Brzuska               - działka nr 656/2

- Kotów                          - działki nr 24/2 i 26/1

- Stara Bircza                 - działka nr 15/2

- Brzuska                        - działka nr 249,281/2, 458, 459, 462 i 469

Nr 44

z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Nr 44a

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km w samochodzie marki Ford Transit RPR 87 KM

Nr 45

z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: „Odbudowa powierzchni parkingu przy hali sportowej Pilawa".

Nr 46

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: „Bieżąca obsługa budżetu Gminy Bircza”.

Nr 47

z dnia 18 maja 2009 roku

Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Nr 48

z dnia 04 czerwca 2009 roku

w sprawie odwołania pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie

Nr 49

z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy Bircza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 50

z dnia 5 czerwiec 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ NA PARTERZE OŚRODKA ZDROWIA W ŻOHATYNIE (nr budynku 43) Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIATCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Nr 51

z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy

Nr 52

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania:"Kredyt długoterminowy dla Gminy Bircza na finansowanie deficytu budżetu na 2009 rok``

Nr 53

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Nr 54

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej podległej Urzędowi Gminy w Birczy

- wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2oo8 r. Nr 223, poz. 1458).

Nr 55

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej podległej Urzędowi Gminy w Birczy

- wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 2 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2oo8 r. Nr 223, poz. 1458).

Nr 56

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej podległej Urzędowi Gminy w Birczy

- wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Nr 57

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej podległej Urzędowi Gminy w Birczy

- wydane na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Nr 58

z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadana: NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ NA PARTERZE OŚRODKA ZDROWIA W ŻOHATYNIE (nr budynku 43) Z PRZEZNACZENIEM NIA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Nr 59

z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Przetarg na dostawę materiałów budowlanych na teren Gminy Bircza".

Nr 60

z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru remontu mostów na rzece"Stupnica`` w ciągu drogi dojazdowej gminnej nr ewid. 75 i 185 w miejscowości Nowa Wieś oraz drogi dojazdowej gminnej nr ewid. 161 i 341 w miejscowości Sufczyna.

Nr 61

z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych

Nr 62

z dnia 27 lipca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia oferenta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą zadania: Usługi sprzętowo - transportowe na rzecz Gminy Bircza w roku 2009-2010".

Nr 63

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 64

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 65

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 66

z dnia 06 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Birczy dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009r. w zamian za soboty świąteczne.

Nr 67

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Bircza w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uszkodzonych obiektów komunalnej infrastruktury drogowej w wyniku lokalnej powodzi, która wystąpiła w dniach 11-12 kwietnia 2009 r.

Nr 68

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bircza zniszczonych podczas powodzi w kwietniu 2009 roku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

INTERmedi@
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy      (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x