gora_01 gora_02 gora_03 gora_04
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP

Rok 2013

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza”,  w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Wójt Gminy Bircza w imieniu Gminy Bircza podpisał w sierpniu 2012 roku umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza”. Gminie Bircza została przyznana pomoc finansowa w wysokości 2 803 438,00 zł

 

W lipcu 2013 roku zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do realizacji inwestycji został wybrany Zakład Robót Wodno – Kanalizacyjnych S.C. Jan i Teresa Pieniążek z Gorliczyny.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel, tj. poprawa stanu infrastruktury technicznej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w powyższych wsiach.

 

Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega przez całą miejscowość Leszczawa Dolna oraz część miejscowości Leszczawa Górna i Stara Bircza, z przekroczeniem rzeki Stupnicy, małych cieków wodnych i rowów. Sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z budynków zlokalizowanych w wymienionych miejscowościach, zastępując dotychczasowy system oparty na wykorzystaniu istniejących zbiorników bezodpływowych. 

Sieć kanalizacyjną wykonano z rur litych PCV. Jeden z odcinków (243 m)   zaprojektowano z rur PE - 80, fi 90. Na trasie sieci kanalizacyjnej wykonano 364 studzienki kanalizacyjne systemowe PE. Zakres projektowanej inwestycji, obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor główny i odnogi boczne), bez przyłączy do budynków. Wykonanie przyłączy do budynków leży po stronie właścicieli podłączonych budynków.

Łącznie długość sieci kanalizacji sanitarnej (PCV + PE) = 10 633,4 m

>>> kliknij tutaj <<<


 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bircza” w ramach RPO WP 207-2013, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

>>> kliknij tutaj <<<

Opis inwestycji w przygotowaniu... 


     Informacje o przyznanych dofinansowaniach

      Środki finansowe Unii Europejskiej  umożliwiają każdej gminie realizację najbardziej potrzebnych dla mieszkańców inwestycji. Gmina Bircza wykazuje dużą aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki którym niwelujemy braki m.in. w infrastrukturze technicznej. Cieszy nas fakt, iż wykonana ciężka praca, a wręcz walka o unijne pieniądze przynosi wymarzone efekty, dzięki którym znacznie szybciej w sposób zrównoważony rozwijamy całą naszą gminę. Pomyślnie zakończone zostały procedury oceny wniosku i przyznaniu dofinansowania na poniżesz przedsięwzięcia.

W ramach działania 313, 322, 323 „ Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata
2007-2013, na podstawie wniosków, które zostały złożone w 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, dofinansowanie przyznano na zadania:

 1. „ Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce nr 724/1 –etap II.”
 2. „ Remont świetlicy wiejskiej w Brzeżawie na działce nr 230.”
 3. „ Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na działce nr 35.”
 4. „ Remont świetlicy wiejskiej w Lipie na działce nr 236.”
 5. „ Remont świetlicy wiejskiej w Starej Birczy na działce 156/1.”
 6. „Wydanie publikacji o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym gminy Bircza.”
 7. „Utworzenie punktu informacji turystycznej.”

 

W ramach Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Gmina Bircza otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Bircza.”

W ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, Gminie Bircza przyznano dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi p.w. Św. Anny w Kotowie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Gminie Bircza środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizacje zadania pn.: „Remont drogi gminnej Korzeniec „Łazy” – Huta Brzuska Nr 1 16011 w km 0+000+252”. Aby pamięć nie zginęła

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć”.

 Bogusław Wolniewicz

Na terenie Gminy Bircza zlokalizowane są bardzo różnorodne obiekty cmentarnictwa wojennego. Są to groby zarówno żołnierzy jak i cywilnych ofiar walk i terroru.

W ramach sprawowania opieki nad miejscami pamięci gmina Bircza wystąpiła z wnioskami o dotację i  uzyskała dofinansowanie w 2013 r. na wykonanie prac remontowych mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego w Jaworniku Ruskim, remont nagrobków mogił cywilnych ofiar oddziałów UPA na cmentarzu w Kuźminie oraz remont pomnika w Birczy. Są to miejsca i obiekty niezwykle ważne dla dziedzictwa narodowego Polaków, polskiej historii i kultury.

Dotację w kwocie 45.000,00 zł otrzymano z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (30.000,00 zł) oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (15.000,00 zł).

W ramach w/w prac wykonano remont dwóch nagrobków pochowanych na cmentarzu w Kuźminie: Franciszka Stasickiego i Franciszka Potomskiego. Nagrobki są zrobione z jasnego granitu o wymiarach 90 cm × 190 cm, natomiast tablice inskrypcyjne z ciemnego granitu – 70 cm szer. × 60 cm wys.

Z kolei krzyż na mogile Żołnierzy WP w Jaworniku Ruskim ma wysokość 2 m i został wykonany z jasnego granit. 

W ramach prac remontowych pomnik w Birczy został wyłożony granitem jasnym i ciemnym.

Powyższe prace wykonały: Firma Przewozy Krajowe i Zagraniczne „TRANSJAN”- Usługi Pogrzebowe „ACHERON” reprezentowana przez Pana Leona Błachuta oraz Zakład Kamieniarski Paweł Kucab.


 Budowa placu zabaw w Birczy - wniosek >>>kliknij tutaj<<<


 Budowa placu zabaw w Birczy

Plac zabaw w Birczy został wybudowany w ramach realizacji działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) w celu podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym Lokalna Strategią Rozwoju, stworzenia dzieciom bezpiecznego miejsca do zabaw, rekreacji oraz spędzania wolnego czasu.

W tym celu zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz materiały budowlane do budowy ogrodzenia. Na wyposażenie placu zabaw składa się:

-        zestaw „Kubuś”

-        huśtawka dla maluszków,

-        huśtawka ważka,

-        urządzenie gimnastyczne,

-        bujak pojedynczy,

-        ławka na kątownikach,

-        ławka z oparciem

-        ławko – stół mini

-        Kosz na śmieci.

Wykonano także prace związane z przygotowaniem terenu pod plac zabaw polegające na:

-        nawiezieniu ziemi;

-        wyrównaniu terenu wraz z plantowaniem;

-        zasianiu trawy;

-        zagrabieniu i zwałowaniu;

-        budowie ogrodzenia.

Poniesione wydatki całkowite -35 688,48 zł, kwota dofinansowania 20 641.92 zł – Agencja Płatnicza to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


UTYLIZACJA ETERNITU

 

     Gmina Bircza realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bircza na lata 2012 – 2032”. Jej konsekwencją było zawarcie umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wykonanie zadania pn.: „Przekazanie do utylizacji eternitu ze świetlicy wiejskiej w Rudawce i Brzusce”.

Inwestycja wiązała się z unieszkodliwieniem w składowisku odpadów zawierających azbest płyt cementowo – azbestowych (eternit falisty) w ilości 10,190 Mg

Całkowity koszt zadania wyniósł 8000,78 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki WFOŚ i GW – 2800,28 zł, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4000,39 zł, wkład własny Gminy Bircza – 1200,11 zł.

Grupa remontowa działająca przy Urzędzie Gminy w Birczy wykonała nowe pokrycia dachowe z blachy powlekanej na budynkach świetlic w Rudawce i Brzusce.

Zachęcamy mieszkańców gminy do usuwania azbestu z budynków prywatnych oraz dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Gminy w Birczy. Złożenie przez tutejszy Urząd wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie zależeć będzie od liczby zgłoszeń.


Remont świetlicy w Leszczawie Dolnej

       Gmina Bircza w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w miejscowości Leszczawa Dolna realizuje inwestycję  pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Leszczawie Dolnej na działce nr 724/1”, której celem jest polepszenie warunków życia mieszkańców wsi Leszczawa Dolna poprzez poprawę stanu technicznego, użytkowego i estetycznego świetlicy wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miejscowości Leszczawa Dolna. Całkowity koszt zadania wynosi 68.355,17 zł.


Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” 

Dnia 24 czerwca 2013 roku w Birczy został oddany do użytkowania kompleks boisk sportowych zrealizowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie ze sztuczną murawą o wymiarach 71,85 m × 30,66 m oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19,76 m × 32,76 m, gdzie można zagrać m. in. w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa ziemnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym.

Na zaplecze sanitarno – szatniowe składają się: kontenery szatniowo - sanitarne STANDARD zbudowane  z dwóch odrębnych budynków połączonych ze sobą zadaszeniem. Ich kubatura to 280,04 m3, powierzchnia zabudowy – 84,86 m2, powierzchnia użytkowa – 58,20 m2

Obiekt jest ogrodzony i oświetlony (oświetlenie halogenowe)  oraz całodobowo monitorowany.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 1.441.331,79 zł.

Gmina Bircza uzyskała dofinansowanie w kwocie 666.500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 166.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Zapraszamy do korzystania z obiektów.


 Wszystkie drogi prowadzą do Zespołu Szkół w Birczy.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do Zespołu Szkół w Birczy oraz nowo wybudowanych obiektów sportowych zostały wykonane remonty dróg gminnych na:

 • ulicy Trakt Węgierski. Drogę wyremontowano na odcinku 305 m. Jej podbudowa została wykonana z  kruszywa łamanego, a nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, natomiast warstwa ścieralna jest asfaltowa. Szerokość drogi 3,5 m. Dotację celową na realizację zadania w kwocie 94.543,00 zł gmina Bircza otrzymała od Wojewody Podkarpackiego. Udział finansowy gminy to 0,23 zł
 • ul. Aleje Obrońców Birczy. Drogę wyremontowano na odcinku 305 m. Jej podbudowa została wykonana z  kruszywa łamanego, a nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, natomiast warstwa ścieralna jest asfaltowa. Szerokość drogi 3,5 m. Remont wykonano ze środków własnych gminy Bircza –159 958,30 zł

 


 

UG Bircza
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Kamera internetowa Rynku w Birczy   (logowanie jako użytkownik anonimowy)
Interaktywna Mapa Turystyczna Gminy Bircza
System Informacji Przestrzennej Gminy Bircza
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomniku przyrody przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II
Baza firm
Skargi i wnioski
Centrum Informacji Natura 2000
ePUAP
wtorek, 30 maja 2017
150 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Bircza, Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 48 166 72 60 91, fax: 48 166 72 53 41, email: sekretariat@bircza.pl, http://www.bircza.plNIP: 795-23-08-157
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x